آمار فعلی سایت

 • فعال امروز این هفته این ماه امسال کل
  بازدیدکنندگان ۱۹ ۶۹۸ ۴,۳۶۹ ۲۲,۴۲۹ ۱۴۶,۴۷۱ ۲,۴۰۸,۱۲۹
  صفحات ۹,۱۵۵ ۱۶۰,۴۳۵ ۵۹۲,۹۴۷ ۴,۳۲۵,۷۳۸ ۴۹,۲۶۱,۹۶۶

  آمار مقایسه ای سایت

 • دیروز دو روز قبل رشد همین روز سال قبل رشد
  بازدیدکنندگان ۸۵۲ ۸۷۰ -۲ ٪ ۵۰۷ ۴۰ ٪
  صفحات ۲۶,۹۷۵ ۳۳,۹۳۴ -۲۰ ٪ ۲۴,۱۲۰ ۱۰ ٪
  هفته قبل دو هفته قبل همین هفته سال قبل
  بازدیدکنندگان ۵,۲۸۸ ۵,۱۹۱ ۱ ٪ ۳,۹۵۱ ۲۵ ٪
  صفحات ۱۴۶,۳۸۶ ۱۰۸,۷۱۵ ۲۵ ٪ ۱۶۲,۵۰۸ -۹ ٪
  ماه قبل دو ماه قبل همین ماه سال قبل
  بازدیدکنندگان ۲۵,۷۹۰ ۳۱,۵۶۵ -۱۸ ٪ ۲۳,۴۷۱ ۸ ٪
  صفحات ۸۷۳,۳۱۱ ۹۸۷,۵۶۶ -۱۱ ٪ ۵۹۶,۷۹۰ ۳۱ ٪
  سال قبل دو سال قبل
  بازدیدکنندگان ۳۸۲,۴۸۳ ۵۶۶,۳۳۲ -۳۲ ٪
  صفحات ۷,۸۳۹,۹۹۱ ۷,۷۳۶,۴۶۹ ۱ ٪