آمار فعلی سایت

 • فعال امروز این هفته این ماه امسال کل
  بازدیدکنندگان ۱۴ ۹۳۱ ۵,۵۸۹ ۹۳۱ ۲۹۹,۱۸۹ ۲,۹۳۱,۲۶۳
  صفحات ۵,۳۹۳ ۳۰,۶۷۰ ۵,۳۹۳ ۳,۲۴۶,۳۳۰ ۵۷,۶۴۵,۷۹۷

  آمار مقایسه ای سایت

 • دیروز دو روز قبل رشد همین روز سال قبل رشد
  بازدیدکنندگان ۱,۸۴۵ ۱,۸۷۳ -۱ ٪ ۱,۱۶۵ ۳۶ ٪
  صفحات ۱۰,۴۵۷ ۱۰,۰۹۲ ۳ ٪ ۳۷,۹۳۹ -۷۲ ٪
  هفته قبل دو هفته قبل همین هفته سال قبل
  بازدیدکنندگان ۱۲,۲۲۲ ۱۶,۱۵۲ -۲۴ ٪ ۶,۳۲۰ ۴۸ ٪
  صفحات ۱۹۸,۸۹۲ ۱۱۳,۲۲۳ ۴۳ ٪ ۱۰۷,۱۱۳ ۴۶ ٪
  ماه قبل دو ماه قبل همین ماه سال قبل
  بازدیدکنندگان ۶۰,۷۹۲ ۴۶,۴۷۸ ۲۳ ٪ ۳۴,۳۱۱ ۴۳ ٪
  صفحات ۵۲۱,۹۹۷ ۶۶۴,۴۶۱ -۲۱ ٪ ۶۰۸,۹۰۸ -۱۴ ٪
  سال قبل دو سال قبل
  بازدیدکنندگان ۳۶۹,۵۳۵ ۳۸۲,۴۸۳ -۳ ٪
  صفحات ۹,۴۵۲,۰۸۴ ۷,۸۳۹,۹۹۱ ۱۷ ٪