آمار فعلی سایت

 • فعال امروز این هفته این ماه امسال کل
  بازدیدکنندگان ۱۷ ۴۰۲ ۵,۵۰۷ ۵۳۲,۸۲۷ ۳,۱۶۴,۹۰۱
  صفحات ۹۸۳ ۳۰,۹۲۳ ۵,۳۴۷,۲۰۵ ۵۹,۷۴۶,۶۷۲

  آمار مقایسه ای سایت

 • دیروز دو روز قبل رشد همین روز سال قبل رشد
  بازدیدکنندگان ۲,۰۶۶ ۱,۵۱۷ ۲۶ ٪ ۹۶۱ ۵۳ ٪
  صفحات ۹,۴۱۹ ۸,۰۲۸ ۱۴ ٪ ۱۹,۰۹۷ -۵۰ ٪
  هفته قبل دو هفته قبل همین هفته سال قبل
  بازدیدکنندگان ۱۱,۶۴۰ ۱۰,۷۲۱ ۷ ٪ ۵,۷۶۰ ۵۰ ٪
  صفحات ۷۷,۰۷۶ ۲۰۶,۲۵۸ -۶۲ ٪ ۱۲۹,۴۳۹ -۴۰ ٪
  ماه قبل دو ماه قبل همین ماه سال قبل
  بازدیدکنندگان ۵۳,۰۵۷ ۵۲,۴۱۲ ۱ ٪ ۲۷,۸۹۰ ۴۷ ٪
  صفحات ۶۲۸,۰۴۶ ۴۹۸,۸۲۷ ۲۰ ٪ ۶۴۹,۱۱۵ -۳ ٪
  سال قبل دو سال قبل
  بازدیدکنندگان ۳۶۹,۵۳۵ ۳۸۲,۴۸۳ -۳ ٪
  صفحات ۹,۴۵۲,۰۸۴ ۷,۸۳۹,۹۹۱ ۱۷ ٪