آمار فعلی سایت

 • فعال امروز این هفته این ماه امسال کل
  بازدیدکنندگان ۱۵ ۸۲۹ ۶,۷۸۹ ۳۲,۹۴۸ ۲۱۲,۱۸۹ ۲,۴۷۳,۸۴۷
  صفحات ۲۴,۷۷۵ ۱۵۹,۲۸۳ ۵۶۴,۳۱۱ ۶,۱۰۸,۰۷۱ ۵۱,۰۴۴,۲۹۹

  آمار مقایسه ای سایت

 • دیروز دو روز قبل رشد همین روز سال قبل رشد
  بازدیدکنندگان ۱,۰۰۵ ۱,۰۹۰ -۷ ٪ ۱,۱۸۹ -۱۵ ٪
  صفحات ۳۴,۷۰۹ ۳۷,۷۶۴ -۸ ٪ ۲۹,۱۱۲ ۱۶ ٪
  هفته قبل دو هفته قبل همین هفته سال قبل
  بازدیدکنندگان ۶,۳۲۰ ۷,۶۵۶ -۱۷ ٪ ۷,۶۰۷ -۱۶ ٪
  صفحات ۱۰۷,۱۱۳ ۱۰۴,۲۰۹ ۲ ٪ ۱۱۵,۹۶۶ -۷ ٪
  ماه قبل دو ماه قبل همین ماه سال قبل
  بازدیدکنندگان ۲۷,۵۵۴ ۲۵,۶۳۷ ۶ ٪ ۲۳,۲۳۶ ۱۵ ٪
  صفحات ۱,۱۱۷,۷۲۴ ۶۵۴,۲۸۵ ۴۱ ٪ ۵۳۳,۱۵۵ ۵۲ ٪
  سال قبل دو سال قبل
  بازدیدکنندگان ۳۸۲,۴۸۳ ۵۶۶,۳۳۲ -۳۲ ٪
  صفحات ۷,۸۳۹,۹۹۱ ۷,۷۳۶,۴۶۹ ۱ ٪