آمار فعلی سایت

 • فعال امروز این هفته این ماه امسال کل
  بازدیدکنندگان ۱۱ ۳۳۷ ۱,۳۹۱ ۱۱۴,۳۲۵ ۲,۷۴۶,۳۹۹
  صفحات ۸۲۵ ۸,۸۸۰ ۱,۰۷۸,۶۸۷ ۵۵,۴۷۸,۱۵۴

  آمار مقایسه ای سایت

 • دیروز دو روز قبل رشد همین روز سال قبل رشد
  بازدیدکنندگان ۱,۰۵۴ ۱,۰۴۶ ۰ ٪ ۸۷۹ ۱۶ ٪
  صفحات ۸,۰۵۵ ۸,۰۴۹ ۰ ٪ ۲۴,۷۸۷ -۶۷ ٪
  هفته قبل دو هفته قبل همین هفته سال قبل
  بازدیدکنندگان ۶,۸۱۱ ۶,۹۲۸ -۱ ٪ ۷,۹۷۲ -۱۴ ٪
  صفحات ۶۶,۱۹۶ ۵۹,۱۱۱ ۱۰ ٪ ۲۵۲,۳۲۷ -۷۳ ٪
  ماه قبل دو ماه قبل همین ماه سال قبل
  بازدیدکنندگان ۳۹,۱۰۳ ۳۸,۳۲۷ ۱ ٪ ۳۱,۵۶۵ ۱۹ ٪
  صفحات ۳۲۹,۰۴۳ ۳۲۷,۲۳۸ ۰ ٪ ۹۸۷,۵۶۶ -۶۶ ٪
  سال قبل دو سال قبل
  بازدیدکنندگان ۳۶۹,۵۳۵ ۳۸۲,۴۸۳ -۳ ٪
  صفحات ۹,۴۵۲,۰۸۴ ۷,۸۳۹,۹۹۱ ۱۷ ٪