آمار فعلی سایت

 • فعال امروز این هفته این ماه امسال کل
  بازدیدکنندگان ۲۵ ۶۲۱ ۲,۸۰۰ ۵,۱۷۹ ۱۰۲,۵۸۸ ۲,۳۶۴,۲۴۶
  صفحات ۱۴,۳۶۹ ۸۴,۹۸۶ ۱۵۰,۷۶۵ ۲,۹۸۱,۵۴۹ ۴۷,۹۱۷,۷۷۷

  آمار مقایسه ای سایت

 • دیروز دو روز قبل رشد همین روز سال قبل رشد
  بازدیدکنندگان ۸۳۶ ۹۵۵ -۱۲ ٪ ۱,۰۶۴ -۲۱ ٪
  صفحات ۲۰,۴۵۸ ۲۹,۸۵۷ -۳۱ ٪ ۱۹,۳۷۳ ۵ ٪
  هفته قبل دو هفته قبل همین هفته سال قبل
  بازدیدکنندگان ۶,۰۷۶ ۸,۳۷۹ -۲۷ ٪ ۵,۴۸۸ ۹ ٪
  صفحات ۱۷۳,۲۸۷ ۲۲۹,۴۸۴ -۲۴ ٪ ۱۱۲,۳۳۲ ۳۵ ٪
  ماه قبل دو ماه قبل همین ماه سال قبل
  بازدیدکنندگان ۳۱,۵۶۵ ۲۹,۵۶۲ ۶ ٪ ۲۱,۹۶۳ ۳۰ ٪
  صفحات ۹۸۷,۵۶۶ ۹۴۲,۱۷۹ ۴ ٪ ۳۸۰,۲۶۶ ۶۱ ٪
  سال قبل دو سال قبل
  بازدیدکنندگان ۳۸۲,۴۸۳ ۵۶۶,۳۳۲ -۳۲ ٪
  صفحات ۷,۸۳۹,۹۹۱ ۷,۷۳۶,۴۶۹ ۱ ٪