آمار فعلی سایت

 • فعال امروز این هفته این ماه امسال کل
  بازدیدکنندگان ۱۵ ۶۳۹ ۴۶,۸۶۰ ۴۰۵,۰۶۷ ۳,۰۳۷,۱۴۱
  صفحات ۶,۳۸۱ ۳۶۴,۲۶۵ ۴,۰۲۶,۰۹۳ ۵۸,۴۲۵,۵۶۰

  آمار مقایسه ای سایت

 • دیروز دو روز قبل رشد همین روز سال قبل رشد
  بازدیدکنندگان ۲,۱۷۱ ۱,۸۰۲ ۱۶ ٪ ۱,۰۷۰ ۵۰ ٪
  صفحات ۱۵,۴۶۱ ۱۴,۷۴۴ ۴ ٪ ۲۲,۳۶۵ -۳۰ ٪
  هفته قبل دو هفته قبل همین هفته سال قبل
  بازدیدکنندگان ۱۳,۰۲۲ ۱۲,۷۶۲ ۱ ٪ ۶,۹۶۴ ۴۶ ٪
  صفحات ۱۱۹,۵۶۹ ۱۰۲,۱۹۹ ۱۴ ٪ ۱۳۶,۲۲۱ -۱۲ ٪
  ماه قبل دو ماه قبل همین ماه سال قبل
  بازدیدکنندگان ۵۸,۴۱۸ ۶۰,۷۹۲ -۳ ٪ ۳۳,۱۰۶ ۴۳ ٪
  صفحات ۴۰۵,۰۳۰ ۵۲۱,۹۹۷ -۲۲ ٪ ۵۱۳,۸۴۲ -۲۱ ٪
  سال قبل دو سال قبل
  بازدیدکنندگان ۳۶۹,۵۳۵ ۳۸۲,۴۸۳ -۳ ٪
  صفحات ۹,۴۵۲,۰۸۴ ۷,۸۳۹,۹۹۱ ۱۷ ٪