آمار فعلی سایت

 • فعال امروز این هفته این ماه امسال کل
  بازدیدکنندگان ۱۱ ۱۴۷ ۱,۷۰۹ ۱,۸۵۶ ۳۴,۸۱۳ ۲,۶۶۶,۸۸۷
  صفحات ۵۲۹ ۱۳,۱۳۰ ۱۳,۶۵۹ ۴۰۲,۸۶۴ ۵۴,۸۰۲,۳۳۱

  آمار مقایسه ای سایت

 • دیروز دو روز قبل رشد همین روز سال قبل رشد
  بازدیدکنندگان ۱,۷۰۹ ۱,۳۰۲ ۲۳ ٪ ۹۶۵ ۴۳ ٪
  صفحات ۱۳,۱۳۰ ۱۳,۴۷۵ -۲ ٪ ۴۳,۹۹۳ -۷۰ ٪
  هفته قبل دو هفته قبل همین هفته سال قبل
  بازدیدکنندگان ۷,۶۸۶ ۷,۱۲۷ ۷ ٪ ۶,۷۶۷ ۱۱ ٪
  صفحات ۶۸,۷۰۴ ۹۸,۷۶۴ -۳۰ ٪ ۱۹۰,۳۷۱ -۶۳ ٪
  ماه قبل دو ماه قبل همین ماه سال قبل
  بازدیدکنندگان ۳۱,۶۵۵ ۲۷,۰۹۷ ۱۴ ٪ ۳۳,۳۴۲ -۵ ٪
  صفحات ۳۷۵,۷۳۰ ۵۲۶,۱۳۷ -۲۸ ٪ ۸۱۴,۹۳۴ -۵۳ ٪
  سال قبل دو سال قبل
  بازدیدکنندگان ۳۶۹,۵۳۵ ۳۸۲,۴۸۳ -۳ ٪
  صفحات ۹,۴۵۲,۰۸۴ ۷,۸۳۹,۹۹۱ ۱۷ ٪