آمار فعلی سایت

 • فعال امروز این هفته این ماه امسال کل
  بازدیدکنندگان ۲۶ ۱,۰۷۰ ۳,۰۳۰ ۱,۰۷۰ ۳۴۳,۵۰۸ ۲,۶۰۵,۱۶۶
  صفحات ۱۶,۹۳۴ ۵۲,۰۹۳ ۱۶,۹۳۴ ۸,۹۴۲,۸۸۱ ۵۳,۸۷۹,۱۰۹

  آمار مقایسه ای سایت

 • دیروز دو روز قبل رشد همین روز سال قبل رشد
  بازدیدکنندگان ۹۴۸ ۱,۰۳۹ -۸ ٪ ۹۱۴ ۳ ٪
  صفحات ۱۶,۲۰۳ ۱۸,۷۱۶ -۱۳ ٪ ۲۱,۹۷۳ -۲۶ ٪
  هفته قبل دو هفته قبل همین هفته سال قبل
  بازدیدکنندگان ۵,۷۶۰ ۵,۷۵۴ ۰ ٪ ۶,۲۸۱ -۸ ٪
  صفحات ۱۲۹,۴۳۹ ۱۴۰,۴۷۵ -۷ ٪ ۱۸۲,۴۷۷ -۲۹ ٪
  ماه قبل دو ماه قبل همین ماه سال قبل
  بازدیدکنندگان ۲۷,۸۹۰ ۲۹,۲۵۴ -۴ ٪ ۲۹,۹۳۹ -۶ ٪
  صفحات ۶۴۹,۱۱۵ ۷۲۰,۷۱۸ -۹ ٪ ۸۵۷,۴۰۹ -۲۴ ٪
  سال قبل دو سال قبل
  بازدیدکنندگان ۳۸۲,۴۸۳ ۵۶۶,۳۳۲ -۳۲ ٪
  صفحات ۷,۸۳۹,۹۹۱ ۷,۷۳۶,۴۶۹ ۱ ٪