آمار فعلی سایت

 • فعال امروز این هفته این ماه امسال کل
  بازدیدکنندگان ۲۳ ۳۷۲ ۳,۷۶۹ ۳۳,۸۷۵ ۱۸۵,۱۱۳ ۲,۸۱۷,۱۸۷
  صفحات ۱,۸۵۵ ۴۶,۰۳۴ ۵۳۶,۶۱۵ ۲,۰۰۶,۱۵۸ ۵۶,۴۰۵,۶۲۵

  آمار مقایسه ای سایت

 • دیروز دو روز قبل رشد همین روز سال قبل رشد
  بازدیدکنندگان ۱,۲۶۰ ۱,۲۶۳ ۰ ٪ ۵۳۵ ۵۷ ٪
  صفحات ۱۶,۰۵۹ ۱۴,۹۸۵ ۶ ٪ ۱۳,۶۴۱ ۱۵ ٪
  هفته قبل دو هفته قبل همین هفته سال قبل
  بازدیدکنندگان ۷,۱۴۱ ۶,۶۵۳ ۶ ٪ ۵,۲۸۸ ۲۵ ٪
  صفحات ۷۸,۳۳۵ ۷۱,۶۶۲ ۸ ٪ ۱۴۶,۳۸۶ -۴۶ ٪
  ماه قبل دو ماه قبل همین ماه سال قبل
  بازدیدکنندگان ۳۷,۱۸۷ ۳۹,۱۰۳ -۴ ٪ ۲۵,۷۹۰ ۳۰ ٪
  صفحات ۳۸۸,۴۲۶ ۳۲۹,۰۴۳ ۱۵ ٪ ۸۷۳,۳۱۱ -۵۵ ٪
  سال قبل دو سال قبل
  بازدیدکنندگان ۳۶۹,۵۳۵ ۳۸۲,۴۸۳ -۳ ٪
  صفحات ۹,۴۵۲,۰۸۴ ۷,۸۳۹,۹۹۱ ۱۷ ٪