كتاب "رونق توليد آموزه ها ي اسلامي بايسته هاي رسانه اي"منشرشد
  •  هدف نام گذاري سالانه رهبرمعظم  انقلاب  اسلامي منطبق بر اهميت موضوع به تناسب شرايط روز كشور ،تمركز فعاليت ها در حاكميت اعم از قواي سه گانه و حول شعار سال است و تعيين اين شعارها سالانه نه ققط براي مسئولان اجرايي ،قضايي و قانون گذار كشور ،كه راهبرد براي آحاد ملت است .در سال 98نيز رهبر معظم انقلاب ،محور فعاليت ها را اقتصاد و معيشت قرار دادند و عنوان سال را " رونق توليد"نام گذاري فرمودند. رونق توليد آموزه ها ي اسلامي، بايسته هاي رسانه اي در سه بخش توليد درآموزه ها ي اسلامي،راهبردهاي رسانه ملي و زير نوشت ها تدوين شده است مهم ترين  بخش اين كتاب حاوي شش فصل با محتواي اهميت توليد و تعريف آن ،اهداف توليد،الزامات توليد ،بسترهاي توليد، آسيب هاي توليد و راهكارها ي توليد تاليف شده است.

     

    اخبار