فصلنامه ساحت منتشرشد
  •  در اين نشريه ، ضمن آسيب شناسي برنامه هاي رسانه ملي در حوزه سبك زندگي و كمك به اصلاح و بهبود روند ساخت برنامه ها ،راهكارها و ايده  هاي مناسيتي براي طرح "الگوي  خانواده ايراني –اسلامي" برنامه هاي رسانه ملي بيان شده است . قلمرو موضوعي  اولين شماره از اين نشريه ،شامل شش منظر فردي ، خانوادگي ، فرهنگي – اجتماعي ،نقد سبك زندگي در غرب  .،رصد سبك زندگي و سبك زندگي بزرگان و نسبت اين شش حوزه با رسانه ،به موضوع سبك زندگي است. 

    اخبار