فصلنامه مطالعات جوان و رسانه شماره 18 منتشر شد
  • انسان از لحاظ رواني موجودي اجتماعي است و تعامل مطلوب با جامعه براي حفظ و بقاي او ضروري است؛ چرا كه براي هر فرد مهم است كه در اجتماع و زندگي نقشي داشته باشد؛ احساس موفقيت و سودمندي كرده، به ديگران و جامعه، خوشبين بوده و معتقد باشد كه مي تواند استعدادهايش را در راه تعالي خود و جامعه شكوفا كند. همچنين مي توان ادعا كرد بين سلامت رواني و كاهش آسيب هاي اجتماعي با سلامت اجتماعي، ارتباط معنادار دوطرفه وجود دارد. افزون بر آن، موضوع سلامت اجتماعي در گروه سني جوان كه بخش مولد و فعال و پيش برنده جامعه محسوب مي شوند، به صورت خاص، حائز اهميت است و لزوم توجه نهادهاي سياست  گذار و مسئول را  به سلامت اجتماعي جوانان و ارتقاي شاخص هاي آن را در بين اين قشر آينده ساز و مهم جامعه آشكار مي سازد.
    با توجه به اهميت موضوع سلامت اجتماعي، شماره 18 فصلنامه تخصصي مطالعات جوان و رسانه به اين موضوع اختصاص داده شده است. چنانكه در شماره پيشين فصلنامه گذشت، سلامت اجتماعي بعد جديد و مهمي از سلامت به شمار مي رود كه با توجه به توسعه و پيچيدگي هاي جوامع كنوني به نحوه و ميزان روابط فرد و ديدگاه هاي وي در شبكه روابط اجتماعي در جامعه اشاره دارد. امروزه كارشناسان بر اين عقيده هستند كه يكي از راه¬هاي مقابله با آسيب ها يا بحران هاي اجتماعي، تقويت سلامت اجتماعي افراد است. داشتن احساس، تفكر و باور مناسب نسبت به خود و توانمندي هاي فردي و نيز نگرش مثبت به جامعه و اطرافيان در شبكه-هاي ارتباطي مختلف، هم در حفظ و تقويت سلامت جسماني افراد جامعه مفيد است و هم در ايفاي نقش هاي مختلف اجتماعي تأثير مثبت دارد. در شماره گذشته تلاش شد موضوع سلامت اجتماعي از منظر تئوري مورد بررسي قرار گيرد. در اين شماره با واكاوي بيشتر اين موضوع، تمركز بيشتري بر عيني سازي مؤلفه هاي سلامت اجتماعي در جامعه شده است.
    عناوين مقالات اين شماره از فصلنامه به اين شرح است: بررسي ارتباط بين اخلاق اجتماعي و سلامت اجتماعي با تأكيد بر سبك زندگي جوانان ايراني؛ بررسي سلامت اجتماعي؛ مفاهيم، آسيب ها و راهكارها در گفتگو با كارشناسان حوزه سلامت و رسانه؛ تحليل جامعه‌شناختي رابطه گونه‌هاي اوقات فراغت با سلامت اجتماعي دانشجويان؛ نقش ازدواج در تقويت سلامت اجتماعي و تصوير آن در رسانه ملي؛ مأخذشناسي توصيفي.

    اخبار