دكتر شاه‌آبادي: نقش اداره كل پژوهش‌هاي اسلامي رسانه در فرآيند مهندسي پيام تبيين شود

 • دكتر حميد شاه‌آبادي، قائم مقام معاونت پژوهش، برنامه‌ريزي و نظارت و رئيس مركز طرح و برنامه سازمان از اداره كل پژوهش‌هاي اسلامي رسانه بازديد كرد.

  در اين بازديد كه آقايان عين‌اللهي و بيات مديركل اداري و مالي و مدير اداري معاونت پژوهش و خانم حبيبي از اداره كل ساختار و تشكيلات سازمان، دكتر شاه‌آبادي را همراهي كردند، از بخش‌هاي مختلف اداره كل بازديد و با فعاليت‌ها و كاركردهاي آن بخش‌ها آشنا شدند.

  قائم مقام معاونت پژوهش، برنامه‌ريزي و نظارت سازمان در پايان در نشستي با مديران اداره كل ضمن تأكيد بر شفاف شدن مرز فعاليت‌هاي اداره كل پژوهش‌هاي اسلامي رسانه با ديگر بخش‌هاي سازمان گفت: در شرايط موجود يك بار ديگر مأموريت‌هاي اداره كل نه تنها براي داخل مجموعه معاونت پژوهش كه براي كل رسانه بازتعريف شود تا همه بدانند چه انتظاراتي از اين اداره كل بايد داشته باشند و حوزه پيام ما بداند تا در جايي شخص منتظر خروجي اداره كل باشند.

  دكتر شاه‌آبادي فعاليت‌هاي انجام شده در اداره كل پژوهش‌هاي اسلامي رسانه از جمله حوزه فرزانگان را يك سرمايه عظيم دانسته و افزود تعامل با حوزه‌هاي علميه براي بازتعريف عالمانه و مبتني بر دين‌مداري مهندسي پيام ضروري و از مأموريت‌هاي مهم اين اداره كل است.

  در اين بازديد دكتر محمدحسين ظريفيان ضمن سپاس از حضور دكتر شاه‌آبادي و همراهان ايشان در اداره كل ظرفيت فعاليت اداره كل را آماده تأثيرگذاري بيشتر در رسانه ملي دانست از توجه دكتر شاه‌آبادي به رفع مشكلات مجموعه و بازنگري ساختار تشكر كرد.

  اخبار