آمار فعلی سایت

 • فعال امروز این هفته این ماه امسال کل
  بازدیدکنندگان ۸ ۹۴۵ ۲,۷۰۲ ۱۰,۱۵۶ ۳۶۳,۴۷۵ ۲,۲۴۰,۵۸۰
  صفحات ۱۱,۱۲۰ ۷۰,۵۵۱ ۲۲۴,۷۶۶ ۷,۱۹۸,۶۹۱ ۴۴,۲۲۶,۸۲۴

  آمار مقایسه ای سایت

 • دیروز دو روز قبل رشد همین روز سال قبل رشد
  بازدیدکنندگان ۱,۳۷۵ ۱,۳۲۷ ۳ ٪ ۱,۶۷۴ -۱۷ ٪
  صفحات ۴۴,۴۲۶ ۲۶,۱۲۵ ۴۱ ٪ ۱۲,۹۷۱ ۷۰ ٪
  هفته قبل دو هفته قبل همین هفته سال قبل
  بازدیدکنندگان ۶,۵۰۹ ۶,۶۲۵ -۱ ٪ ۱۰,۵۵۹ -۳۸ ٪
  صفحات ۱۴۳,۰۹۵ ۱۹۰,۲۶۸ -۲۴ ٪ ۱۳۸,۸۷۳ ۲ ٪
  ماه قبل دو ماه قبل همین ماه سال قبل
  بازدیدکنندگان ۳۰,۰۴۴ ۲۷,۶۹۷ ۷ ٪ ۵۱,۵۲۴ -۴۱ ٪
  صفحات ۸۴۳,۹۰۳ ۸۲۰,۰۰۵ ۲ ٪ ۵۹۳,۷۳۸ ۲۹ ٪
  سال قبل دو سال قبل
  بازدیدکنندگان ۵۶۶,۳۳۲ ۵۱۰,۵۳۴ ۹ ٪
  صفحات ۷,۷۳۶,۴۶۹ ۵,۹۸۶,۳۲۲ ۲۲ ٪