آمار فعلی سایت

 • فعال امروز این هفته این ماه امسال کل
  بازدیدکنندگان ۱۶ ۷۲۸ ۳,۳۷۵ ۳,۳۷۵ ۳,۲۱۷,۰۷۲
  صفحات ۵,۹۵۳ ۴۹,۳۹۳ ۴۹,۳۹۳ ۶۰,۲۸۱,۰۶۲

  آمار مقایسه ای سایت

 • دیروز دو روز قبل رشد همین روز سال قبل رشد
  بازدیدکنندگان ۱,۳۳۸ ۱,۳۰۹ ۲ ٪ ۸۲۱ ۳۸ ٪
  صفحات ۱۶,۹۷۰ ۲۶,۴۷۰ -۳۵ ٪ ۱۷,۲۲۵ -۱ ٪
  هفته قبل دو هفته قبل همین هفته سال قبل
  بازدیدکنندگان ۱۰,۵۶۴ ۱۱,۱۶۳ -۵ ٪ ۶,۲۴۷ ۴۰ ٪
  صفحات ۱۳۷,۲۸۶ ۱۰۴,۹۹۲ ۲۳ ٪ ۱۲۵,۱۶۸ ۸ ٪
  ماه قبل دو ماه قبل همین ماه سال قبل
  بازدیدکنندگان ۵۲,۸۸۲ ۵۳,۰۵۷ ۰ ٪ ۲۷,۰۹۷ ۴۸ ٪
  صفحات ۵۰۴,۷۱۱ ۶۲۸,۰۴۶ -۱۹ ٪ ۵۲۶,۱۳۷ -۴ ٪
  سال قبل دو سال قبل
  بازدیدکنندگان ۵۸۰,۲۰۲ ۳۶۹,۵۳۵ ۳۶ ٪
  صفحات ۵,۸۲۰,۹۹۳ ۹,۴۵۲,۰۸۴ -۳۸ ٪