آمار فعلی سایت

 • فعال امروز این هفته این ماه امسال کل
  بازدیدکنندگان ۱۲ ۴۸۲ ۸۶۷ ۳,۸۴۰ ۳,۸۴۰ ۲,۶۳۵,۹۱۴
  صفحات ۲,۸۸۱ ۱۱,۲۳۸ ۶۲,۳۹۷ ۶۲,۳۹۷ ۵۴,۴۶۱,۸۶۴

  آمار مقایسه ای سایت

 • دیروز دو روز قبل رشد همین روز سال قبل رشد
  بازدیدکنندگان ۸۶۷ ۸۰۸ ۶ ٪ ۱,۰۷۷ -۱۹ ٪
  صفحات ۱۱,۲۳۸ ۹,۱۲۱ ۱۸ ٪ ۲۴,۶۴۱ -۵۴ ٪
  هفته قبل دو هفته قبل همین هفته سال قبل
  بازدیدکنندگان ۶,۱۵۱ ۵,۹۸۶ ۲ ٪ ۶,۳۱۷ -۲ ٪
  صفحات ۸۳,۲۴۸ ۱۱۲,۳۳۱ -۲۵ ٪ ۲۷۸,۳۷۴ -۷۰ ٪
  ماه قبل دو ماه قبل همین ماه سال قبل
  بازدیدکنندگان ۲۷,۰۹۷ ۲۷,۸۹۰ -۲ ٪ ۲۹,۲۸۵ -۷ ٪
  صفحات ۵۲۶,۱۳۷ ۶۴۹,۱۱۵ -۱۸ ٪ ۸۷۹,۰۶۲ -۴۰ ٪
  سال قبل دو سال قبل
  بازدیدکنندگان ۳۶۹,۵۳۵ ۳۸۲,۴۸۳ -۳ ٪
  صفحات ۹,۴۵۲,۰۸۴ ۷,۸۳۹,۹۹۱ ۱۷ ٪