آمار فعلی سایت

 • فعال امروز این هفته این ماه امسال کل
  بازدیدکنندگان ۲۱ ۸۵۲ ۱,۰۵۸ ۶,۰۱۴ ۶,۰۱۴ ۲,۲۶۷,۶۷۲
  صفحات ۱۸,۴۷۳ ۳۵,۱۹۵ ۱۷۴,۱۶۳ ۱۷۴,۱۶۳ ۴۵,۱۱۰,۳۹۱

  آمار مقایسه ای سایت

 • دیروز دو روز قبل رشد همین روز سال قبل رشد
  بازدیدکنندگان ۱,۰۵۸ ۱,۰۷۷ -۱ ٪ ۱,۰۵۴ ۰ ٪
  صفحات ۳۵,۱۹۵ ۲۴,۶۴۱ ۲۹ ٪ ۱۹,۵۲۹ ۴۴ ٪
  هفته قبل دو هفته قبل همین هفته سال قبل
  بازدیدکنندگان ۷,۲۴۶ ۶,۶۵۱ ۸ ٪ ۷,۳۴۲ -۱ ٪
  صفحات ۲۱۶,۴۳۶ ۲۷۲,۰۲۶ -۲۰ ٪ ۷۹,۳۶۶ ۶۳ ٪
  ماه قبل دو ماه قبل همین ماه سال قبل
  بازدیدکنندگان ۲۹,۱۶۴ ۳۰,۰۴۴ -۲ ٪ ۴۷,۱۳۲ -۳۸ ٪
  صفحات ۸۶۶,۰۶۶ ۸۴۳,۹۰۳ ۲ ٪ ۵۷۰,۹۴۳ ۳۴ ٪
  سال قبل دو سال قبل
  بازدیدکنندگان ۳۸۲,۴۸۳ ۵۶۶,۳۳۲ -۳۲ ٪
  صفحات ۷,۸۳۹,۹۹۱ ۷,۷۳۶,۴۶۹ ۱ ٪