آمار فعلی سایت

 • فعال امروز این هفته این ماه امسال کل
  بازدیدکنندگان ۱۷ ۱,۲۸۴ ۴,۵۱۹ ۵۵,۱۱۰ ۳۵۳,۳۶۸ ۲,۹۸۵,۴۴۲
  صفحات ۱۱,۹۷۳ ۴۱,۴۶۹ ۳۸۲,۶۸۱ ۳,۶۲۳,۶۱۸ ۵۸,۰۲۳,۰۸۵

  آمار مقایسه ای سایت

 • دیروز دو روز قبل رشد همین روز سال قبل رشد
  بازدیدکنندگان ۲,۲۹۱ ۲,۲۲۸ ۲ ٪ ۱,۱۳۹ ۵۰ ٪
  صفحات ۲۴,۳۶۳ ۱۷,۱۰۶ ۲۹ ٪ ۲۴,۰۷۷ ۱ ٪
  هفته قبل دو هفته قبل همین هفته سال قبل
  بازدیدکنندگان ۱۰,۹۰۹ ۱۰,۳۲۷ ۵ ٪ ۷,۱۱۱ ۳۴ ٪
  صفحات ۹۱,۱۸۰ ۷۲,۲۵۲ ۲۰ ٪ ۱۰۱,۳۷۱ -۱۰ ٪
  ماه قبل دو ماه قبل همین ماه سال قبل
  بازدیدکنندگان ۶۰,۷۹۲ ۴۶,۴۷۸ ۲۳ ٪ ۳۴,۳۱۱ ۴۳ ٪
  صفحات ۵۲۱,۹۹۷ ۶۶۴,۴۶۱ -۲۱ ٪ ۶۰۸,۹۰۸ -۱۴ ٪
  سال قبل دو سال قبل
  بازدیدکنندگان ۳۶۹,۵۳۵ ۳۸۲,۴۸۳ -۳ ٪
  صفحات ۹,۴۵۲,۰۸۴ ۷,۸۳۹,۹۹۱ ۱۷ ٪