آمار فعلی سایت

 • فعال امروز این هفته این ماه امسال کل
  بازدیدکنندگان ۲۳ ۲۲۴ ۲,۶۳۰ ۱,۱۳۵ ۶۵,۸۵۱ ۲,۳۲۷,۵۰۹
  صفحات ۱,۸۷۱ ۷۵,۷۰۶ ۲۲,۲۴۸ ۱,۸۳۷,۳۲۳ ۴۶,۷۷۳,۵۵۱

  آمار مقایسه ای سایت

 • دیروز دو روز قبل رشد همین روز سال قبل رشد
  بازدیدکنندگان ۹۱۱ ۸۸۴ ۲ ٪ ۱,۱۹۹ -۲۴ ٪
  صفحات ۲۰,۳۷۷ ۲۲,۰۱۷ -۷ ٪ ۱۳,۶۰۸ ۳۳ ٪
  هفته قبل دو هفته قبل همین هفته سال قبل
  بازدیدکنندگان ۵,۵۴۰ ۵,۷۰۵ -۲ ٪ ۱۱,۰۰۹ -۴۹ ٪
  صفحات ۱۴۲,۷۷۶ ۱۸۵,۴۱۹ -۲۲ ٪ ۱۰۰,۶۴۳ ۲۹ ٪
  ماه قبل دو ماه قبل همین ماه سال قبل
  بازدیدکنندگان ۲۹,۵۶۲ ۳۳,۳۴۲ -۱۱ ٪ ۵۲,۶۸۲ -۴۳ ٪
  صفحات ۹۴۲,۱۷۹ ۸۱۴,۹۳۴ ۱۳ ٪ ۴۳۰,۷۶۲ ۵۴ ٪
  سال قبل دو سال قبل
  بازدیدکنندگان ۳۸۲,۴۸۳ ۵۶۶,۳۳۲ -۳۲ ٪
  صفحات ۷,۸۳۹,۹۹۱ ۷,۷۳۶,۴۶۹ ۱ ٪