آمار فعلی سایت

 • فعال امروز این هفته این ماه امسال کل
  بازدیدکنندگان ۲۲ ۲,۷۶۷ ۸,۴۷۶ ۳۹,۹۸۸ ۲۲۶,۹۶۵ ۲,۸۵۹,۰۳۹
  صفحات ۱۵,۵۸۷ ۲۰۵,۷۰۰ ۶۳۴,۰۰۷ ۲,۶۶۲,۴۷۱ ۵۷,۰۶۱,۹۳۸

  آمار مقایسه ای سایت

 • دیروز دو روز قبل رشد همین روز سال قبل رشد
  بازدیدکنندگان ۲,۳۱۳ ۲,۱۰۷ ۸ ٪ ۹۵۹ ۵۸ ٪
  صفحات ۴۳,۸۲۲ ۵۳,۷۷۹ -۱۸ ٪ ۱۷,۸۳۴ ۵۹ ٪
  هفته قبل دو هفته قبل همین هفته سال قبل
  بازدیدکنندگان ۸,۷۷۴ ۷,۰۴۹ ۱۹ ٪ ۵,۴۰۰ ۳۸ ٪
  صفحات ۱۲۵,۲۹۹ ۱۰۸,۰۵۳ ۱۳ ٪ ۱۲۸,۳۵۳ -۲ ٪
  ماه قبل دو ماه قبل همین ماه سال قبل
  بازدیدکنندگان ۳۴,۷۰۹ ۳۷,۱۸۷ -۶ ٪ ۲۵,۶۳۷ ۲۶ ٪
  صفحات ۵۴۵,۶۷۵ ۳۸۸,۴۲۶ ۲۸ ٪ ۶۵۴,۲۸۵ -۱۶ ٪
  سال قبل دو سال قبل
  بازدیدکنندگان ۳۶۹,۵۳۵ ۳۸۲,۴۸۳ -۳ ٪
  صفحات ۹,۴۵۲,۰۸۴ ۷,۸۳۹,۹۹۱ ۱۷ ٪