آمار فعلی سایت

 • فعال امروز این هفته این ماه امسال کل
  بازدیدکنندگان ۱۱ ۲۹ ۳,۶۹۵ ۲۸,۸۰۱ ۱۴۱,۷۳۵ ۲,۷۷۳,۸۰۹
  صفحات ۴۲ ۴۸,۸۳۲ ۳۱۴,۳۴۳ ۱,۳۸۴,۱۵۰ ۵۵,۷۸۳,۶۱۷

  آمار مقایسه ای سایت

 • دیروز دو روز قبل رشد همین روز سال قبل رشد
  بازدیدکنندگان ۱,۴۲۵ ۱,۱۵۸ ۱۸ ٪ ۸۳۵ ۴۱ ٪
  صفحات ۱۷,۸۴۷ ۱۶,۳۰۷ ۸ ٪ ۲۱,۶۵۴ -۱۷ ٪
  هفته قبل دو هفته قبل همین هفته سال قبل
  بازدیدکنندگان ۶,۵۶۴ ۶,۷۰۷ -۲ ٪ ۵,۰۶۸ ۲۲ ٪
  صفحات ۷۹,۹۳۴ ۷۴,۱۱۷ ۷ ٪ ۱۸۴,۸۸۵ -۵۶ ٪
  ماه قبل دو ماه قبل همین ماه سال قبل
  بازدیدکنندگان ۳۹,۱۰۳ ۳۸,۳۲۷ ۱ ٪ ۳۱,۵۶۵ ۱۹ ٪
  صفحات ۳۲۹,۰۴۳ ۳۲۷,۲۳۸ ۰ ٪ ۹۸۷,۵۶۶ -۶۶ ٪
  سال قبل دو سال قبل
  بازدیدکنندگان ۳۶۹,۵۳۵ ۳۸۲,۴۸۳ -۳ ٪
  صفحات ۹,۴۵۲,۰۸۴ ۷,۸۳۹,۹۹۱ ۱۷ ٪