آمار فعلی سایت

 • فعال امروز این هفته این ماه امسال کل
  بازدیدکنندگان ۱۵ ۷۷۸ ۷,۱۹۷ ۳,۷۵۸ ۷۶,۵۴۳ ۲,۷۰۸,۶۱۷
  صفحات ۵,۳۸۹ ۶۶,۳۰۵ ۲۸,۶۲۸ ۷۶۱,۳۴۳ ۵۵,۱۶۰,۸۱۰

  آمار مقایسه ای سایت

 • دیروز دو روز قبل رشد همین روز سال قبل رشد
  بازدیدکنندگان ۱,۴۲۸ ۱,۵۵۲ -۷ ٪ ۹۲۸ ۳۵ ٪
  صفحات ۱۱,۵۴۰ ۱۱,۶۹۹ -۱ ٪ ۲۳,۹۹۰ -۵۱ ٪
  هفته قبل دو هفته قبل همین هفته سال قبل
  بازدیدکنندگان ۷,۴۷۱ ۷,۲۳۲ ۳ ٪ ۵,۷۸۱ ۲۲ ٪
  صفحات ۷۱,۶۷۷ ۷۱,۶۸۱ ۰ ٪ ۱۹۶,۳۴۱ -۶۳ ٪
  ماه قبل دو ماه قبل همین ماه سال قبل
  بازدیدکنندگان ۳۸,۳۲۷ ۳۱,۶۵۵ ۱۷ ٪ ۲۹,۵۶۲ ۲۲ ٪
  صفحات ۳۲۷,۲۳۸ ۳۷۵,۷۳۰ -۱۲ ٪ ۹۴۲,۱۷۹ -۶۵ ٪
  سال قبل دو سال قبل
  بازدیدکنندگان ۳۶۹,۵۳۵ ۳۸۲,۴۸۳ -۳ ٪
  صفحات ۹,۴۵۲,۰۸۴ ۷,۸۳۹,۹۹۱ ۱۷ ٪