آمار فعلی سایت

 • فعال امروز این هفته این ماه امسال کل
  بازدیدکنندگان ۱۸ ۶۴۴ ۴,۱۰۸ ۵,۷۱۷ ۳۹,۹۸۷ ۲,۳۰۱,۶۴۵
  صفحات ۱۴,۶۳۵ ۱۴۵,۵۷۴ ۲۰۴,۲۰۲ ۱,۰۵۵,۰۸۱ ۴۵,۹۹۱,۳۰۹

  آمار مقایسه ای سایت

 • دیروز دو روز قبل رشد همین روز سال قبل رشد
  بازدیدکنندگان ۱,۰۱۵ ۱,۰۴۸ -۳ ٪ ۱,۹۴۹ -۴۷ ٪
  صفحات ۴۱,۷۸۳ ۳۲,۵۵۴ ۲۲ ٪ ۱۴,۲۷۱ ۶۵ ٪
  هفته قبل دو هفته قبل همین هفته سال قبل
  بازدیدکنندگان ۶,۰۸۵ ۶,۶۰۷ -۷ ٪ ۱۰,۷۶۳ -۴۳ ٪
  صفحات ۲۱۰,۰۵۷ ۱۸۳,۱۸۷ ۱۲ ٪ ۹۶,۸۱۹ ۵۳ ٪
  ماه قبل دو ماه قبل همین ماه سال قبل
  بازدیدکنندگان ۳۳,۳۴۲ ۲۹,۱۶۴ ۱۲ ٪ ۴۶,۷۲۲ -۲۸ ٪
  صفحات ۸۱۴,۹۳۴ ۸۶۶,۰۶۶ -۵ ٪ ۵۲۳,۷۲۳ ۳۵ ٪
  سال قبل دو سال قبل
  بازدیدکنندگان ۳۸۲,۴۸۳ ۵۶۶,۳۳۲ -۳۲ ٪
  صفحات ۷,۸۳۹,۹۹۱ ۷,۷۳۶,۴۶۹ ۱ ٪