آمار فعلی سایت

 • فعال امروز این هفته این ماه امسال کل
  بازدیدکنندگان ۲۵ ۷۴۲ ۷,۱۲۶ ۲۷,۶۸۴ ۲۷۶,۷۱۴ ۲,۵۳۸,۳۷۲
  صفحات ۱۳,۲۸۳ ۱۴۰,۹۴۸ ۵۲۹,۱۵۸ ۷,۲۵۵,۳۴۷ ۵۲,۱۹۱,۵۷۵

  آمار مقایسه ای سایت

 • دیروز دو روز قبل رشد همین روز سال قبل رشد
  بازدیدکنندگان ۱,۰۷۰ ۱,۱۳۱ -۵ ٪ ۱,۲۲۲ -۱۲ ٪
  صفحات ۲۲,۳۶۵ ۲۴,۶۲۴ -۹ ٪ ۱۵,۳۴۸ ۳۱ ٪
  هفته قبل دو هفته قبل همین هفته سال قبل
  بازدیدکنندگان ۶,۹۶۴ ۷,۲۵۳ -۳ ٪ ۶,۱۰۵ ۱۲ ٪
  صفحات ۱۳۶,۲۲۱ ۱۳۵,۰۵۵ ۰ ٪ ۱۸۳,۷۳۶ -۲۵ ٪
  ماه قبل دو ماه قبل همین ماه سال قبل
  بازدیدکنندگان ۳۳,۱۰۶ ۳۴,۳۱۱ -۳ ٪ ۳۱,۱۵۳ ۵ ٪
  صفحات ۵۱۳,۸۴۲ ۶۰۸,۹۰۸ -۱۵ ٪ ۶۰۳,۷۳۲ -۱۴ ٪
  سال قبل دو سال قبل
  بازدیدکنندگان ۳۸۲,۴۸۳ ۵۶۶,۳۳۲ -۳۲ ٪
  صفحات ۷,۸۳۹,۹۹۱ ۷,۷۳۶,۴۶۹ ۱ ٪