آمار فعلی سایت

 • فعال امروز این هفته این ماه امسال کل
  بازدیدکنندگان ۱۵ ۶۶۵ ۲,۱۹۳ ۳,۸۸۰ ۳۲۶,۲۳۸ ۲,۲۰۳,۳۴۳
  صفحات ۱۴,۸۱۴ ۴۹,۹۶۱ ۸۷,۷۷۴ ۶,۱۸۱,۲۹۱ ۴۳,۲۰۹,۴۲۴

  آمار مقایسه ای سایت

 • دیروز دو روز قبل رشد همین روز سال قبل رشد
  بازدیدکنندگان ۱,۱۲۹ ۱,۰۶۴ ۵ ٪ ۱,۷۰۰ -۳۳ ٪
  صفحات ۲۵,۲۵۵ ۲۴,۷۰۶ ۲ ٪ ۱۵,۰۶۱ ۴۰ ٪
  هفته قبل دو هفته قبل همین هفته سال قبل
  بازدیدکنندگان ۶,۳۴۲ ۵,۶۳۵ ۱۱ ٪ ۱۰,۲۵۳ -۳۸ ٪
  صفحات ۱۳۱,۳۲۷ ۱۰۶,۴۲۵ ۱۸ ٪ ۱۱۷,۳۵۷ ۱۰ ٪
  ماه قبل دو ماه قبل همین ماه سال قبل
  بازدیدکنندگان ۲۷,۶۹۷ ۲۹,۸۰۹ -۷ ٪ ۵۱,۲۷۴ -۴۵ ٪
  صفحات ۸۲۰,۰۰۵ ۷۰۶,۱۱۵ ۱۳ ٪ ۵۹۴,۹۶۲ ۲۷ ٪
  سال قبل دو سال قبل
  بازدیدکنندگان ۵۶۶,۳۳۲ ۵۱۰,۵۳۴ ۹ ٪
  صفحات ۷,۷۳۶,۴۶۹ ۵,۹۸۶,۳۲۲ ۲۲ ٪