آمار فعلی سایت

 • فعال امروز این هفته این ماه امسال کل
  بازدیدکنندگان ۲۶ ۹۷۵ ۱۳,۱۹۰ ۴۹,۴۵۸ ۴۶۷,۱۳۱ ۳,۰۹۹,۲۰۵
  صفحات ۶,۷۷۸ ۹۶,۵۰۷ ۴۷۸,۹۴۶ ۴,۶۳۴,۵۲۳ ۵۹,۰۳۳,۹۹۰

  آمار مقایسه ای سایت

 • دیروز دو روز قبل رشد همین روز سال قبل رشد
  بازدیدکنندگان ۱,۶۹۳ ۱,۷۴۷ -۳ ٪ ۹۸۸ ۴۱ ٪
  صفحات ۱۴,۶۷۵ ۱۶,۷۰۲ -۱۲ ٪ ۲۸,۲۴۵ -۴۸ ٪
  هفته قبل دو هفته قبل همین هفته سال قبل
  بازدیدکنندگان ۱۰,۵۴۷ ۱۰,۲۲۱ ۳ ٪ ۵,۸۲۸ ۴۴ ٪
  صفحات ۱۳۶,۹۵۰ ۱۱۶,۱۷۸ ۱۵ ٪ ۱۴۲,۸۰۹ -۴ ٪
  ماه قبل دو ماه قبل همین ماه سال قبل
  بازدیدکنندگان ۵۸,۱۶۳ ۵۸,۴۱۸ ۰ ٪ ۳۳,۳۹۰ ۴۲ ٪
  صفحات ۴۷۵,۰۰۰ ۴۰۵,۰۳۰ ۱۴ ٪ ۷۴۶,۵۴۸ -۳۶ ٪
  سال قبل دو سال قبل
  بازدیدکنندگان ۳۶۹,۵۳۵ ۳۸۲,۴۸۳ -۳ ٪
  صفحات ۹,۴۵۲,۰۸۴ ۷,۸۳۹,۹۹۱ ۱۷ ٪