• ساخت ايران؛ رسانه ملي و خريد كالاي ايراني
  • مقام معظم رهبري طبق يك سنت حسنه با توجه به ضرورت‏هاي موجود وشرايط سياسي واقتصادي واجتماعي وهمين‏طور ترفند‏ها وتوطئه‏هاي دشمنانبراي هر سال نام وشعارخاصيبرمي‏گزينند اين كار از جهاتي حائز اهميت است.رهبر فرزانه خود دراين باره مي‏فرمايند:... شعار سال با دو منظور مطرح مي‏شود: يكي جهت دادن به سياست‏هاي اجرائي و عملكرد مسئولين دولتي و مسئولين حكومتي است، يكي توجيه افكار عمومي است؛ يعني افكار عمومي توجّه پيدا كنند به اينكه چه مسئله‌اي امروز براي كشور مهم است؛براين اساس نام حمايت از كالاي ايرانيرا براي سال 1397 انتخاب مي‏فرمايند ودرتوضيح آن مي‏افزايند:... ...