نشر دين و رسانه وابسته به اداره‌كل پژوهش‌هاي اسلامي رسانه منتشر كرد: از پيام تا قيام
  • اين نوشتار در پي آن است كه با نگاهي موردي و مصداقي به كاركرد رسانه‌هاي دوران انقلاب، چندوچون كاربرد آنها در انقلاب و در ادامه  تسلط  بر رسانه‌هاي مدرن دولتي بپردازد و نشان دهد كه انقلاب اسلامي، نماد پيروزي رسانه‌هاي كوچك و سنتي بر رسانه‌هاي بزرگ و دولتي بود. همچنين تلاش شده است كه به يكي از ابعاد اصلي اين انقلاب؛ يعني بازشناسي، واكاوي و بازتعريف رسانه‌اي انقلاب ـ كه در بيشتر نوشتارهاي رسمي مغفول مانده ـ پرداخته شود. مجموعه حاضر تلاش و كوششي مجدانه در گردآوري و تدوين نقش‌آفريني رسانه‌هاي سنتي و مدرن در شكل‌گيري و پيروزي انقلاب اسلامي است.
    اخبار